Všeobecné obchodné podmienky | Cyprianus
 1. Úvod
 2. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.09.2020

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou benigma stores, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53082826, DPH: 2121267643, bankové spojenie SK8575000000004028143415 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.cyprianus.sk (ďalej len "obchod").
  2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom domény medzi predávajúcim a kupujúcim.
  3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
  4. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
  5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom(meno, adresu pre zaslanie tovaru), zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 2. Objednávka
  1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí potrebných na zaslanie tovaru a vystavenie faktúry.
  2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
  3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.
  4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
 3. Storno objednávky
  1. Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní na území Slovenskej republiky a do 25 pracovných dní mimo územia Slovenskej republiky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
  2. Storno objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní - ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená plná suma do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2.
  2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky: * Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. * Ak kupujúci už tovar obdŕžal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, - tovar nesmie byť použitý, - tovar musí byť nepoškodený, - tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne.) - zašlite spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 5. Cenové podmienky
  1. Cena výrobkov predstavuje cenu podľa aktuálnych predpisov.
  2. Ceny poštovného a balného sú uvedené pri objednaní tovaru.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.
 6. Poštovné a balné
  1. Predávajúci si balné neúčtuje, okrem darčekových balení, ktoré sú spoplatnené podľa samostatného cenníka a nadrozmerných zásielok, na ktoré sa vzťahuje samostatná sadzba poštovného a balného. 6.2. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom kuriérskej služby.
  2. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení kupónovej zľavy pre verných zákazníkov, prípadne uplatnení inej zľavy, a to nasledovne: Cenník poštovného Spoločnosť Cena tovaru Poštovné na dobierku Platba vopred
  3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
  4. Poštovné pre darčekové poukážky je 0,00 EUR (0,00 Sk). Toto poštovné platí výlučne pri zakúpení darčekových poukážok a nie je možné uplatniť ho pri kúpe iných produktov.
  5. V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku, alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitiu užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného ako kompenzáciu za vynaložené náklady.
  6. V prípade, že pri platbe vopred nie je uhradená celá suma za objednávku do 7 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
  7. Pri požiadavke neštandardného spôsobu doručenia (napríklad prvou triedou, do zahraničia...) je výška poštovného predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Podmienky a možnosť platby za tovar
  1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti benigma stores, s.r.o. uvedené na faktúre. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 0,1% z neuhradenej sumy za každý omeškaný deň.
  2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
  3. Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
  4. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
 8. Dodacie podmienky
  1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pri platbe prevodom je to zvyčajne do 5 pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet predajcu. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 7 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.
  2. V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkach si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku.
  3. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom.
  4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
  5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
  6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
  2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  3. Záručná doba je v závislosti od výrobku zobrazená pri informáciách o produkte.
  4. Produkty zakúpené vo výpredaji nie je možné reklamovať.
 10. Podmienky pre vrátenie tovaru
  1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať: - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný, - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,.
  2. Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: benigma stores, s.r.o., Hlavná 19, 059 21 Svit.
 11. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
  1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
  2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
  3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
 12. Ochrana osobných dát
  Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy. Žiadne s poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu benigma stores, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, zaslaná na e-mail . V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. CYPRIANUS môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE sú v samostatnej časti OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV pri potvrdení objednávky.